MQTT

EMQX

EMQX Broker 监听端口

 • 协议接入
  • 1883 MQTT/TCP 协议端口
  • 8083 MQTT/WS/HTTP 协议端口
  • 8084 MQTT/WSS/HTTPS 协议端口
  • 8883 MQTT/SSL 协议端口
  • 5683 LwM2M 端口
  • 11883 MQTT/TCP 协议内部端口,仅用于本机客户端连接
 • 管理监控
  • 8081 HTTP API 端口
  • 18083 Dashboard 管理控制台端口
 • 集群通信
  • 4370 (4369-4380) default Erlang distrbution port
  • 5369 (5370-5380) for backplain gen_rpc